Písmeno T

Prosím, vystřihněte písmeno T.

Zdravotní způsobilost

Připomínám, do pátku 21. 9., přinést zdravotní způsobilost. Většina ji již přinesla. Děkuji.

Hláskování

Dobrý den,

dnes děti dostaly úkol z českého jazyka – na listu. Jde o trénování hláskování slov. List slouží jako zásoba slov. Rodič hláskuje, dítě skládá. Jde o sluchovou syntézu slov, která je důležitá při čtení a později i psaní. Prosím, trénujte denně. List do školy nosit nemusí. Děkuji. TJ

hláskování1 – 3,4p

Adaptační kurz

Dnes děti dostaly závazné přihlášky na adaptační kurz. Je třeba přinést přihlášku do pátku. Platí se prostřednictvím školní online pokladny.

přihláška

Různé – plán

Kdyby měl někdo možnost získat firemní nafukovací balónky, budu ráda. Použijeme jich dost, na pracovní činnosti i na nácvik správného dýchání.

PLÁN:

Ve STŘEDU 26. 9. se konají třídní schůzky od 17 hod

26. 9. se fotíme

28. 9. volno – státní svátek

2. – 4. 10. adaptační kurz

2. 10. rodičovská kavárna od 17 hod. ve sborovně

5. 10. volno ředitelky školy

Pozor v pondělí 8. 10. hned po adaptačním kurzu jdeme bruslit. Rodiče vítáni. 🙂

Do 19. 10. přinést vylisované listy cca 15 kusů

22. 10. bruslení

25. 10. projekt Republika  10 – 12 hod ve třídě

26. 10. volno ředitelky školy

29. – 30. 10. podzimní prázdniny

 

ZAJÍMAVÉ WEBY:

http://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida/

https://www.gramar.in/cs/#1

https://www.matika.in/cs/

https://www.zlatka.in/cs/

http://www.sylvafrancova.com/Animacek_pohadky.php?jzk=0

 

Tabulka a kobereček

Děti dostaly mazací tabulky na trénování. Možno využít i doma. Nosit každý den do školy. Fixy a “mazátko” tabulky uloženo v penále. Při vypsání fixy, prosím koupit novou. 

V pondělí dostanou děti “čtecí koberečky“. I ty nosit do školy. Součástí    koberečků jsou písmena, která jsou nutná vystřihnout doma, vždy při probraném písmenu. V pondělí, prosím vystřihnout písmena A, Á, U, Ú, Ů, M. Ostatní nechat doma. Možnosti využití: děti řadí písmena dle diktátu učitele – rodiče, začínající písmena obrázků,.. z nadiktovaných písmen děti mohou složit slovo (např. m,s,o,a  …maso), nadiktujeme slovo s žolíkem a děti zkouší tvořit slovo (m _ s o –  doplní písmeno, aby vzniklo slovo), na tabuli řada obrázků a děti tvoří řadu začínajících písmen, skládají písmena podle diktátu, podle obrázků, podle předlohy,…

www.ucimserad.cz

 

Tématický plán 17. – 21. září

Český jazyk

 • Lili a Vili – do str. 14
 • uvolňovací cviky – do str. 11
 • čtení U, Ú, Ů, A, Á, M, T /E/
 • zraková orientace a diferenciace
 • grafomotorické cviky
 • kreslení dle pokynů
 • orientace v prostoru

Matematika

 • PS – do str. 13
 • barvy
 • stavby z krychlí
 • bludiště, vláčky
 • polovina
 • evidence počtu, tabulky
 • porovnávání

Prvouka

 • PS – do str. 9
 • cesta do školy
 • důležitá telefonní čísla 150, 155, 158 – naučit
 • dopravní prostředky, kolo – bezpečnost

Tématický plán září

Na týdenních plánech učiva můžete sledovat probírané učivo daného týdne.

Každý měsíc budu vkládat učivo na daný měsíc.

 


Září – český jazyk

Literární výchova a čtení

 • soustředěný poslech
 • dětská říkadla
 • říkadla s pohybem
 • lidové pohádky
 • veršovaná pohádka
 • vyprávění pohádky podle obrázkové osnovy
 • vyprávění

Jazyková výchova, komunikační a slohová výchova

 • přípravné období
 • rozhovoření žáků
 • jazyková a sluchová příprava
 • rozvoj zrakového a sluchového vnímání
 • rozvoj myšlení a tvořivosti
 • určování první hlásky ve slově
 • písmeno – A, U, M, T, E, O, L
 • orientace v prostoru
 • rozvoj slovní zásoby
 • vyvození hlásek a písmen

Psaní

 • grafomotorické cviky
 • uvolňovací cviky
 • uvolnění zápěstí, ramenní a loketního kloubu
 • lehký posun ruky
 • kličky, tečky, oblouk horní a dolní, kruh

Září – matematika

 • Rozklad
 • Nestandartní slovní úlohy
 • Početní operace – dopočítávání do 9
 • Geometrie v rovině
 • Souměrnost v geometrii, práce s daty
 • Vláčky
 • Zapiš počet
 • Řady
 • Rozděl
 • Polovina
 • Krokování
 • Odhadování
 • Vytvoř dle vzoru
 • Porovnávání geometrických útvarů
 •  Součtové trojúhelníky
 •  Vyhledávání podobností a rozdílností

Září – prvouka

Domov, škola

 • povídáme si a vzájemně se seznamujeme
 • seznámení se školou a jejím okolím
 • základní pravidla ve škole i mimo školu
 • sestavování třídních pravidel
 • školní řád
 • stolování o přestávce
 • sebeobsluha
 • základní pravidla silničního provozu
 • kde bydlím
 • pracovní návyky

Tělocvik na písku

Rozbal text »

Foto nábor na pozemní hokej